Week van de Mediation 2021

Week van de Mediation plaatje

Mediation

Ook in de lokale bladen wordt aandacht gegeven aan mediation (Nieuwsblad Stedendriehoek). Weliswaar met de nadruk op echtscheidingsmediation, en de inzet van mediation bij arbeids- en samenwerkingsconflicten, maar het raakt toch meer ingeburgerd. Zelf ben ik eerder betrokken bij zakelijke conflicten rondom bouw, milieu en ruimtelijke ordening. 

Expertise

Mediation in Nederland ging ooit van start met het idee dat een mediator om het even welk conflict zou kunnen helpen oplossen. Inmiddels hebben mediators zich gespecialiseerd omdat het noodzakelijk is om wat van de materie te weten. Het is heel lastig als deelnemers telkens aan de mediator moeten uitleggen waar het over gaat.

Dom, lui en dakloos

Er wordt wel gezegd dat een mediator dom, lui en dakloos moet zijn. Dom om zich niet met de inhoud van een oplossing te bemoeien. Lui omdat de deelnemers met elkaar het werk moeten doen, een win-win oplossing zoeken. En dakloos omdat de mediator strikt onafhankelijk dient te zijn. Ik ben meer van slim, lui en onafhankelijk, ik denk wel mee over oplossingen! Maar het moet wel de oplossing blijven van de deelnemers, niet van mij.

Win-Win-Win

Afgelopen week zag ik Bill Ury, een van de godfathers van mediation in een webinar (Getting to Yes). Hij stelde dat het voor de grote problemen van onze tijd, oorlog, polarisatie, klimaat, populisme juist belangrijk is om te streven naar win-win-win. Ook de grote groepen van maatschappelijke organisaties kunnen helpen om overheden en bedrijven te verplichten stappen te ondernemen. Hij zag bijvoorbeeld het samen optrekken van religieuze leiders, de Amerikaanse Kamer van Koophandel, vrouwengroepen, als voortrekkers van het in stand houden van de Amerikaanse democratie op 6 januari bij de bestorming van Capitol Hill. Volgens hem dé beslissende factor.

Klimaat

Kijkend naar Nederland is het bijvoorbeeld in de klimaatopgave van belang om die derde stroom te mobiliseren en een stem te geven. Overheden en initiatiefnemers kunnen niet voorbijgaan aan de belangen van bewoners. Zonder betrokkenheid gaat een  tegenstroom ontstaan die de goede initiatieven om duurzame energie op te wekken tegenhouden. Dus betrek bewoners, investeerders, maatschappelijke organisaties bij de plannen! 

Week van de Mediation

Mediation permanente bewoning vakantiepark

Vakantiepark

Permanente bewoning op vakantie- en recreatieparken is in het algemeen niet toegestaan. Gemeenten kunnen een gedoogbeschikking afgeven om een deel van de huisjes of chalets toch permanent te laten bewonen. Gezien de woningnood is er ook druk vanuit de Rijksoverheid om meer en vaker permanente bewoning toe te staan, wat heeft geleid tot het instellen van een aanjaagteam om gemeenten te helpen hierin te voorzien. Maar de VNG en veel gemeenten zijn huiverig om er aan mee te werken, omdat het ook ongewenste bewoners in staat stelt om zich op een park te vestigen. Een gemeente heeft gevraagd om mediation bij het oplossen van een conflict over permanente bewoning van een recreatiepark.

Permanente bewoning

In dit geval heeft de gemeente de gedoogsituatie voor permanente bewoning willen beëindigen. Bewoners kregen een last onder dwangsom waar ze enorm van schrokken. Bovendien vond de veiligheidsregio uiteindelijk dat er maatregelen moesten worden genomen om de brandveiligheid te verzekeren. Dat resulteerde eveneens in een last onder dwangsom. Ondanks dat de eigenaar van het park het met beide besluiten in principe eens was, schoot de manier waarop het gebeurde hem, en ook enkele raadsleden, in het verkeerde keelgat. Temeer ook omdat de gemeente tot op het laatst woningzoekenden ('spoedzoekers') naar het park stuurde om daar te kunnen wonen.

De eigenaar vond wel dat voor de bewoners, waarvan sommigen al tientallen jaren op het park woonden, een nette oplossing moest worden gevonden. Wat betreft de brandveiligheid was hij ook van mening dat het park veilig moest zijn en was hij bereid daaraan mee te werken - lees: mee te betalen.

Verschil van mening

Waarom ging het dan toch nog mis? De eigenaar eiste duidelijkheid over de te nemen maatregelen. De last onder dwangsom gaf niet aan wát er dan moest gebeuren. Bijvoorbeeld, wat moest de capaciteit zijn van de aan te leggen bluswatervoorziening. Door door te vragen konden tijdens de mediation dit soort details worden opgelost.

De kosten van de bluswatervoorziening zouden volgens de eigenaar voor rekening van de gemeente moeten komen. Die vond dat de eigenaar zelf de kosten zou moeten dragen. Tijdens de mediation is hierover een compromis bereikt. 

Oplossing

Mijn conclusie is dat in dergelijke gevallen gemeenten veel duidelijker en klantgerichter zouden moeten opereren. De ondernemer is niet onwelwillend, maar heeft duidelijke, gedetailleerde instructies nodig. En als het dan moet, dan moet het maar. In dit geval was voor de eigenaar essentieel dat de gemeente bevestigde dat met het uitvoeren van de maatregelen, het park zou voldoen aan de brandveiligheidseisen en er geen nieuwe eisen zouden worden opgelegd, tenzij de regelgeving verandert. De gemeente heeft dit schriftelijk toegezegd.

Stikstof

Schaap

Stikstofwet aangenomen

Minister Schouten heeft haar Stikstof wet door de Tweede Kamer geloodst. Weliswaar met onvermoede bijstand van diverse partijen op de rechter- én linkerflank (SGP en SP). Daarmee is het probleem stikstof natuurlijk niet opgelost. Boeren slijpen al hun ploegscharen en de Farmers Defence Force is alweer op oorlogspad. Het blokkeren van distributiecentra van supermarkten is natuurlijk wel de goede plek om duidelijk te maken dat het afknijpen van hun verdienmodel een circulaire en natuurinclusieve landbouw met weinig stikstof uitstoot in de weg staat. Al hebben de FDF-boeren daar helemaal niets mee. 

De Stikstofwet is het antwoord van het kabinet op het falend overheidsbeleid van de afgelopen 40 jaar. Falend omdat het ontkennen van wettelijke regels, ondanks waarschuwingen van verschillende kanten, niet getuigt van een vooruitziende blik. En dat heeft de Raad van State dan ook hardhandig duidelijk gemaakt. Of de wet het goede antwoord is, moet nog blijken.

Lees meer